Postkarte zum Münchner Abkommen
Postkarte zum Münchner Abkommen
Datum: 1938 | Quelle: http://www.dhm.de | Aus dem Kapitel: Im Nationalsozialismus